با یک کلیک اقلام خود را استعلام قیمت کنید.
آذر اتصال

بوشن پلیکا دوسر کوبل(بدون ترمزدار)

بوشن 90 پلیکا دو سر کوبل (بدون ترمز) آذر اتصال 15,320 تومان
افزودن به لیست استعلام
بوشن 63 پلیکا دو سر کوبل (بدون ترمز) آذر اتصال 9,030 تومان
افزودن به لیست استعلام
بوشن 125 پلیکا دو سر کوبل (بدون ترمز) آذر اتصال 24,630 تومان
افزودن به لیست استعلام
بوشن 110 پلیکا دو سر کوبل (بدون ترمز) آذر اتصال 22,630 تومان
افزودن به لیست استعلام
بوشن پلیکا دوسر کوبل(ترمزدار)

بوشن 90 پلیکا دو سر کوبل (ترمزدار) آذر اتصال 15,710 تومان
افزودن به لیست استعلام
بوشن 63 پلیکا دو سر کوبل (ترمزدار) آذر اتصال 9,420 تومان
افزودن به لیست استعلام
بوشن 125 پلیکا دو سر کوبل (ترمزدار) آذر اتصال 25,140 تومان
افزودن به لیست استعلام
بوشن 110 پلیکا دو سر کوبل (ترمزدار) آذر اتصال 23,020 تومان
افزودن به لیست استعلام
بوشن غلافدار

بوشن 90 غلافدار -اذر اتصال 21,400 تومان
افزودن به لیست استعلام
بوشن 63 غلافدار -اذر اتصال 12,310 تومان
افزودن به لیست استعلام
بوشن 110 غلافدار -اذر اتصال 32,120 تومان
افزودن به لیست استعلام
بوشن نر و ماده (موفه)پلیکا

بوشن 90 نر و ماده (موفه)پلیکا آذر اتصال 19,000 تومان
افزودن به لیست استعلام
بوشن 63 نر و ماده (موفه)پلیکا آذر اتصال 12,820 تومان
افزودن به لیست استعلام
بوشن 110 نر و ماده (موفه)پلیکا آذر اتصال 30,770 تومان
افزودن به لیست استعلام
تبدیل یک طرفه

تبدیل 90*110 یک طرفه آذر اتصال 24,780 تومان
افزودن به لیست استعلام
تبدیل 63*90 یک طرفه آذر اتصال 17,100 تومان
افزودن به لیست استعلام
تبدیل 63*110 یک طرفه آذر اتصال 21,270 تومان
افزودن به لیست استعلام
تبدیل 50*63 یک طرفه آذر اتصال 8,050 تومان
افزودن به لیست استعلام
تبدیل 40*63 یک طرفه آذر اتصال 7,500 تومان
افزودن به لیست استعلام
تبدیل 125*160 یک طرفه آذر اتصال 56,260 تومان
افزودن به لیست استعلام
تبدیل 110*160 یک طرفه آذر اتصال 49,440 تومان
افزودن به لیست استعلام
تبدیل 110*125 یک طرفه آذر اتصال 29,730 تومان
افزودن به لیست استعلام
درب درپوش دریچه

درب درپوش دریچه 90 آذر اتصال 15,830 تومان
افزودن به لیست استعلام
درب درپوش دریچه 63 آذر اتصال 13,680 تومان
افزودن به لیست استعلام
درب درپوش دریچه 110 آذر اتصال 19,310 تومان
افزودن به لیست استعلام
درب دریچه بازدید

درب دریچه بازدید 110 آذر اتصال 40,820 تومان
افزودن به لیست استعلام
درپوش دریچه

درپوش 90 دریچه آذر اتصال 24,350 تومان
افزودن به لیست استعلام
درپوش 63 دریچه آذر اتصال 17,590 تومان
افزودن به لیست استعلام
درپوش 110 دریچه آذر اتصال 35,190 تومان
افزودن به لیست استعلام
درپوش ساده

درپوش 90 ساده آذر اتصال 12,550 تومان
افزودن به لیست استعلام
درپوش 63 ساده آذر اتصال 6,250 تومان
افزودن به لیست استعلام
درپوش 125 ساده آذر اتصال 24,530 تومان
افزودن به لیست استعلام
درپوش 110 ساده آذر اتصال 14,850 تومان
افزودن به لیست استعلام
درپوش سیخ زن

درپوش 90 سیخ زن آذراتصال 18,007 تومان
افزودن به لیست استعلام
درپوش 63 سیخ زن آذراتصال 12,991 تومان
افزودن به لیست استعلام
درپوش 125 سیخ زن آذراتصال 41,800 تومان
افزودن به لیست استعلام
درپوش 110 سیخ زن آذراتصال 28,600 تومان
افزودن به لیست استعلام
دریچه بازدید

دریچه بازدید 110 آذر اتصال 158,860 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو فشار قوی

زانو 45-110 فشار قوی آذر اتصال 72,330 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 45 درجه

زانو 45-90 آذر اتصال 24,780 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 45-63 آذر اتصال 11,450 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 45-50 آذر اتصال 6,720 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 45-40 آذر اتصال 5,390 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 45-160 آذر اتصال 88,360 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 45-125 آذر اتصال 40,890 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 45-110 آذر اتصال 31,200 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو دوسر کوبل

زانو 90-110 دوسر کوبل آذر اتصال 30,090 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 45-110 دوسر کوبل آذر اتصال 24,090 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 90 درجه

زانو 90-90 آذر اتصال 28,730 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 90-63 آذر اتصال 13,270 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 90-50 آذر اتصال 8,480 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 90-40 آذر اتصال 5,660 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 90-160 آذر اتصال 104,800 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 90-125 آذر اتصال 52,170 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 90-110 آذر اتصال 38,960 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه بازدید

سه راه 110 بازدید آذر اتصال 78,660 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 45 درجه

سه راه 45*90 آذر اتصال 47,130 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 45*63 آذر اتصال 23,650 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 45*50 آذر اتصال 14,890 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 45*40 آذر اتصال 10,830 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 45*160 آذر اتصال 202,180 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 45*125 آذر اتصال 93,440 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 45*110 آذر اتصال 70,020 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه خم

سه راه 90 خم آذر اتصال 50,430 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 63 خم آذر اتصال 25,410 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 110 خم آذر اتصال 71,350 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه تبدیل

سه راه 90-63*90 تبدیل آذر اتصال 29,440 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 90-63*110 تبدیل آذر اتصال 40,740 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 45-90*110 تبدیل آذر اتصال 63,420 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 45-63*90 تبدیل آذر اتصال 36,570 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 45-63*110 تبدیل آذر اتصال 47,400 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 45-110*160 تبدیل آذر اتصال 129,340 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 45-110*125 تبدیل آذر اتصال 87,720 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 90 درجه

سه راه 90*90 آذر اتصال 37,920 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 90*63 آذر اتصال 19,840 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 90*50 آذر اتصال 11,060 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 90*40 آذر اتصال 8,250 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 90*160 آذر اتصال 134,730 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 90*125 آذر اتصال 69,870 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 90*110 آذر اتصال 56,040 تومان
افزودن به لیست استعلام
سیفون

سیفون 63 آذر اتصال 19,620 تومان
افزودن به لیست استعلام
سیفون پلیکا

سیفون 90 پلیکا آذر اتصال 40,140 تومان
افزودن به لیست استعلام
سیفون 110*125 پلیکا آذر اتصال 63,790 تومان
افزودن به لیست استعلام
سیفون 110*110 پلیکا آذر اتصال 60,820 تومان
افزودن به لیست استعلام
کلاهک پلیکا

کلاهک 125*110*90 پلیکا آذر اتصال 40,890 تومان
افزودن به لیست استعلام
لوله

لوله 90 آذر اتصال 493,600 تومان
افزودن به لیست استعلام
لوله 63 آذر اتصال 363,000 تومان
افزودن به لیست استعلام
لوله 110 آذر اتصال 684,900 تومان
افزودن به لیست استعلام

پشتیبانی ما در واتس آپ
ارسال