با یک کلیک اقلام خود را استعلام قیمت کنید.
اتصال بسپار

بست دوقلو

بست 25 دوقلو اتصال بسپار 1,480 تومان
افزودن به لیست استعلام
بست 20 دوقلو اتصال بسپار 1,310 تومان
افزودن به لیست استعلام
بست کشویی

بست 25 کشویی اتصال بسپار 820 تومان
افزودن به لیست استعلام
بست 20 کشویی اتصال بسپار 730 تومان
افزودن به لیست استعلام
بست

بست 40 اتصال بسپار 2,390 تومان
افزودن به لیست استعلام
بست 32 اتصال بسپار 1,660 تومان
افزودن به لیست استعلام
بست 25 اتصال بسپار 940 تومان
افزودن به لیست استعلام
بست 20 اتصال بسپار 840 تومان
افزودن به لیست استعلام
بوشن مغزی

بوشن 3/4*25 مغزی اتصال بسپار 37,864 تومان
افزودن به لیست استعلام
بوشن 2*63 مغزی اتصال بسپار 371,990 تومان
افزودن به لیست استعلام
بوشن 1/4 1*40 مغزی اتصال بسپار 184,840 تومان
افزودن به لیست استعلام
بوشن 1/2*25 مغزی اتصال بسپار 31,284 تومان
افزودن به لیست استعلام
بوشن 1/2*20 مغزی اتصال بسپار 28,534 تومان
افزودن به لیست استعلام
بوشن 1/2 1*50 مغزی اتصال بسپار 232,980 تومان
افزودن به لیست استعلام
بوشن 1*32 مغزی اتصال بسپار 55,270 تومان
افزودن به لیست استعلام
بوشن یکسر فلز

بوشن 50*1/2 1 یکسر فلز اتصال بسپار 155,600 تومان
افزودن به لیست استعلام
بوشن 40*1/4 1 یکسر فلز اتصال بسپار 116,990 تومان
افزودن به لیست استعلام
بوشن 3/4*32 یکسر فلز اتصال بسپار 29,710 تومان
افزودن به لیست استعلام
بوشن 3/4*25 یکسر فلز اتصال بسپار 29,624 تومان
افزودن به لیست استعلام
بوشن 3*90 یکسر فلز اتصال بسپار 759,620 تومان
افزودن به لیست استعلام
بوشن 2*63 یکسر فلز اتصال بسپار 260,070 تومان
افزودن به لیست استعلام
بوشن 1/2*25 یکسر فلز اتصال بسپار 23,084 تومان
افزودن به لیست استعلام
بوشن 1/2*20 یکسر فلز اتصال بسپار 21,234 تومان
افزودن به لیست استعلام
بوشن 1/2 2*75 یکسر فلز اتصال بسپار 346,060 تومان
افزودن به لیست استعلام
بوشن 1*32 یکسر فلز اتصال بسپار 36,080 تومان
افزودن به لیست استعلام
بوشن

بوشن 90 اتصال بسپار 57,750 تومان
افزودن به لیست استعلام
بوشن 90 mm 82,500 تومان
افزودن به لیست استعلام
بوشن 75 اتصال بسپار 34,650 تومان
افزودن به لیست استعلام
بوشن 63 اتصال بسپار 23,670 تومان
افزودن به لیست استعلام
بوشن 50 اتصال بسپار 14,910 تومان
افزودن به لیست استعلام
بوشن 40 اتصال بسپار 8,090 تومان
افزودن به لیست استعلام
بوشن 32 اتصال بسپار 5,270 تومان
افزودن به لیست استعلام
بوشن 25 اتصال بسپار 3,080 تومان
افزودن به لیست استعلام
بوشن 20 اتصال بسپار 2,530 تومان
افزودن به لیست استعلام
تبدیل برنجی مهره دار

تبدیل 32 برنجی مهره دار اتصال بسپار 76,020 تومان
افزودن به لیست استعلام
تبدیل 25 برنجی مهره دار اتصال بسپار 58,010 تومان
افزودن به لیست استعلام
تبدیل

تبدیل 75*90 اتصال بسپار 44,470 تومان
افزودن به لیست استعلام
تبدیل 63*90 اتصال بسپار 36,960 تومان
افزودن به لیست استعلام
تبدیل 63*90 64,000 تومان
افزودن به لیست استعلام
تبدیل 63*75 اتصال بسپار 27,140 تومان
افزودن به لیست استعلام
تبدیل 50*75 اتصال بسپار 23,330 تومان
افزودن به لیست استعلام
تبدیل 50*63 اتصال بسپار 16,660 تومان
افزودن به لیست استعلام
تبدیل 40*75 اتصال بسپار 21,370 تومان
افزودن به لیست استعلام
تبدیل 40*63 اتصال بسپار 14,010 تومان
افزودن به لیست استعلام
تبدیل 40*50 اتصال بسپار 8,700 تومان
افزودن به لیست استعلام
تبدیل 32*63 اتصال بسپار 12,440 تومان
افزودن به لیست استعلام
تبدیل 32*50 اتصال بسپار 8,260 تومان
افزودن به لیست استعلام
تبدیل 32*40 اتصال بسپار 5,940 تومان
افزودن به لیست استعلام
تبدیل 25*63 اتصال بسپار 12,430 تومان
افزودن به لیست استعلام
تبدیل 25*50 اتصال بسپار 7,930 تومان
افزودن به لیست استعلام
تبدیل 25*40 اتصال بسپار 5,360 تومان
افزودن به لیست استعلام
تبدیل 25*32 اتصال بسپار 3,670 تومان
افزودن به لیست استعلام
تبدیل 20*63 اتصال بسپار 13,590 تومان
افزودن به لیست استعلام
تبدیل 20*50 اتصال بسپار 7,830 تومان
افزودن به لیست استعلام
تبدیل 20*40 اتصال بسپار 5,110 تومان
افزودن به لیست استعلام
تبدیل 20*32 اتصال بسپار 3,430 تومان
افزودن به لیست استعلام
تبدیل 20*25 اتصال بسپار 2,380 تومان
افزودن به لیست استعلام
چپقی

چپقی 25 اتصال بسپار 5,200 تومان
افزودن به لیست استعلام
چپقی 20 اتصال بسپار 3,770 تومان
افزودن به لیست استعلام
پل بوشن دار

درپوش 25اتصال بسپار 43,170 تومان
افزودن به لیست استعلام
پل 40 بوشن دار اتصال بسپار 35,620 تومان
افزودن به لیست استعلام
پل 32 بوشن دار اتصال بسپار 22,720 تومان
افزودن به لیست استعلام
پل 32 بست دار اتصال بسپار 20,410 تومان
افزودن به لیست استعلام
پل 25 بوشن دار اتصال بسپار 13,630 تومان
افزودن به لیست استعلام
پل 25 بست دار اتصال بسپار 14,210 تومان
افزودن به لیست استعلام
پل 20 بوشن دار اتصال بسپار 11,550 تومان
افزودن به لیست استعلام
پل 20 بست دار اتصال بسپار 11,640 تومان
افزودن به لیست استعلام
درپوش

درپوش 32 اتصال بسپار 2,730 تومان
افزودن به لیست استعلام
درپوش 25 اتصال بسپار 1,610 تومان
افزودن به لیست استعلام
درپوش 20 اتصال بسپار 1,060 تومان
افزودن به لیست استعلام
درپوش پایه بلند

درپوش 32 پایه بلند اتصال بسپار 4,450 تومان
افزودن به لیست استعلام
درپوش 25 پایه بلند اتصال بسپار 2,830 تومان
افزودن به لیست استعلام
درپوش 20 پایه بلند اتصال بسپار 1,670 تومان
افزودن به لیست استعلام
درپوش گپ

درپوش گپ 90 74,000 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو زوج شیر مخلوط پلیمری

زانو 1/2*20 زوج شیرمخلوط پلیمری اتصال بسپار 44,270 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو زوج شیر مخلوط

زانو 1/2*25 زوج شیر مخلوط اتصال بسپار 52,930 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 1/2*20 زوج شیر مخلوط اتصال بسپار 47,410 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو تبدیلی

زانو 20*25 تبدیلی اتصال بسپار 5,800 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو مغزی بست دار

زانو 3/4*25 مغزی بست دار اتصال بسپار 40,984 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 3/4*20 مغزی بست دار اتصال بسپار 39,044 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 1/2*25 مغزی بست دار اتصال بسپار 39,244 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 1/2*20 مغزی بست دار اتصال بسپار 32,844 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو بوشن بدون بست

زانو 3/4*32 بوشن فلز بست دار اتصال بسپار 30,300 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 3/4*25 بوشن فلز بست دار اتصال بسپار 30,714 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 3/4*20 بوشن فلز بست دار اتصال بسپار 31,784 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 1/2*25 بوشن فلز بست دار اتصال بسپار 25,484 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 1/2*25 بوشن بدون بست اتصال بسپار 25,484 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 1/2*20 بوشن فلز بست دار اتصال بسپار 24,234 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 1/2*20 بوشن بدون بست اتصال بسپار 24,234 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 1*32 بوشن فلز بست دار اتصال بسپار 42,050 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو

زانو 90 اتصال بسپار 107,420 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 75 اتصال بسپار 59,830 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 45-63 اتصال بسپار 32,980 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 45-50 اتصال بسپار 21,950 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 1/2*25 زوج شیرمخلوط پلیمری اتصال بسپار 45,860 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو

زانو 90 درجه 90 195,000 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 63 اتصال بسپار 51,780 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 50 اتصال بسپار 28,340 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 45-40 اتصال بسپار 13,940 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 45-32 اتصال بسپار 7,510 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 45-25 اتصال بسپار 5,050 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 45-20 اتصال بسپار 2,960 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 40 اتصال بسپار 15,380 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 32 اتصال بسپار 8,490 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 25 اتصال بسپار 4,530 تومان
افزودن به لیست استعلام
زانو 20 اتصال بسپار 3,180 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه کنج

سه راه 20 کنج اتصال بسپار 5,720 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه بوشن فلز بست دار

سه راه 20*1/2*20 بوشن فلز بست دار اتصال بسپار 25,214 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه یکسر فلز پل دار

سه راه 25*1/2*25 یکسر فلز پل دار اتصال بسپار 44,274 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 20*3/4*20 یکسر فلز پل دار اتصال بسپار 42,544 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 20*1/2*20 یکسر فلز پل دار اتصال بسپار 33,554 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه فلزی سفید

سه راه 25*3/4*25 فلزی سفید اتصال بسپار 29,164 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه یکسر مغزی پل دار

سه راه 25*3/4*25 یکسر مغزی پل دار اتصال بسپار 52,234 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 25*3/4*25 یکسر فلز پل دار اتصال بسپار 49,644 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 25*1/2*25 یکسر مغزی پل دار اتصال بسپار 44,914 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 20*3/4*20 یکسر مغزی پل دار اتصال بسپار 67,164 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 20*1/2*20 یکسر مغزی پل دار اتصال بسپار 39,594 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه بوشن فلز بدون بست

سه راه 32*3/4*32 بوشن فلز بدون بست اتصال بسپار 40,930 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 32*1/2*32 بوشن فلز بدون بست اتصال بسپار 40,930 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 32*1*32 بوشن فلز بدون بست اتصال بسپار 46,920 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 25*3/4*25 بوشن فلز بدون بست اتصال بسپار 32,114 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 25*1/2*25 بوشن فلز بدون بست اتصال بسپار 29,004 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 20*1/2*20 بوشن فلز بدون بست اتصال بسپار 24,824 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه تبدیلی

سه راه 40*20*40 تبدیلی اتصال بسپار 15,550 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 25*20*25 تبدیلی اتصال بسپار 5,810 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 20*20*25 تبدیلی اتصال بسپار 5,640 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه تبدیلی

سه راه 63*50*63 تبدیلی اتصال بسپار 61,100 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 63*40*63 تبدیلی اتصال بسپار 59,440 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 63*32*63 تبدیلی اتصال بسپار 58,360 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 63*25*63 تبدیلی اتصال بسپار 58,120 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 63*20*63 تبدیلی اتصال بسپار 57,910 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 50*40*50 تبدیلی اتصال بسپار 34,490 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 50*32*50 تبدیلی اتصال بسپار 32,540 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 50*25*50 تبدیلی اتصال بسپار 31,800 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 50*20*50 تبدیلی اتصال بسپار 31,980 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 40*32*40 تبدیلی اتصال بسپار 16,970 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 40*25*40 تبدیلی اتصال بسپار 16,810 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 32*25*32 تبدیلی اتصال بسپار 10,060 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 32*20*32 تبدیلی اتصال بسپار 9,140 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه

سه راه 90*63*90 210,000 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 90 اتصال بسپار 143,570 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 90 225,000 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 75 اتصال بسپار 83,740 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 63 اتصال بسپار 61,450 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 50 اتصال بسپار 34,030 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 40 اتصال بسپار 17,670 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 32 اتصال بسپار 9,790 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 25 اتصال بسپار 5,570 تومان
افزودن به لیست استعلام
سه راه 20 اتصال بسپار 3,960 تومان
افزودن به لیست استعلام
شابلون رادیاتور تمام پلیمری

شابلون 20 رادیاتور تمام پلیمری اتصال بسپار 122,230 تومان
افزودن به لیست استعلام
شابلون رادیاتور

شابلون 25 رادیاتور 500mm اتصال بسپار 8,990 تومان
افزودن به لیست استعلام
شابلون 20 رادیاتور اتصال بسپار 116,940 تومان
افزودن به لیست استعلام
شیر تک ضرب تمام پلیمری

شیر 25 تک ضرب تمام پلیمری اتصال بسپار 24,760 تومان
افزودن به لیست استعلام
شیر 20 تک ضرب تمام پلیمری اتصال بسپار 16,400 تومان
افزودن به لیست استعلام
شیر تک ضرب

شیر 63 تک ضرب اتصال بسپار 252,380 تومان
افزودن به لیست استعلام
شیر 50 تک ضرب اتصال بسپار 207,850 تومان
افزودن به لیست استعلام
شیر 20 تک ضرب اتصال بسپار 57,100 تومان
افزودن به لیست استعلام
شیر فلکه

شیرفلکه 25 اتصال بسپار 93,550 تومان
افزودن به لیست استعلام
شیرفلکه 20 اتصال بسپار 61,660 تومان
افزودن به لیست استعلام
شیر فلکه واشری

شیرفلکه 32 واشری 1*32 اتصال بسپار 143,570 تومان
افزودن به لیست استعلام
شیرفلکه 25 واشری 25*3/4*25 اتصال بسپار 93,550 تومان
افزودن به لیست استعلام
شیرفلکه

شیرفلکه 40 اتصال بسپار 161,620 تومان
افزودن به لیست استعلام
شیرفلکه 32 اتصال بسپار 143,570 تومان
افزودن به لیست استعلام
شیرفلکه 25 اتصال بسپار 93,550 تومان
افزودن به لیست استعلام
شیرفلکه 20 اتصال بسپار 61,660 تومان
افزودن به لیست استعلام
عینکی

عینکی اتصال بسپار 2,850 تومان
افزودن به لیست استعلام
شیر فلکه کشویی دوسر مهره

فلکه 20 کشویی دوسرمهره اتصال بسپار 161,960 تومان
افزودن به لیست استعلام
شیرفلکه 20 کشویی دو سر مهره اتصال بسپار 183,970 تومان
افزودن به لیست استعلام
گپ

گپ 75 اتصال بسپار 29,860 تومان
افزودن به لیست استعلام
گپ 63 اتصال بسپار 21,230 تومان
افزودن به لیست استعلام
گپ 50 اتصال بسپار 10,600 تومان
افزودن به لیست استعلام
گپ 40 اتصال بسپار 5,460 تومان
افزودن به لیست استعلام
گپ 32 اتصال بسپار 3,490 تومان
افزودن به لیست استعلام
گپ 25 اتصال بسپار 2,290 تومان
افزودن به لیست استعلام
گپ 20 اتصال بسپار 1,930 تومان
افزودن به لیست استعلام
لوله

لوله 90 اتصال بسپار 454,000 تومان
افزودن به لیست استعلام
لوله 63 اتصال بسپار 217,870 تومان
افزودن به لیست استعلام
لوله 50 اتصال بسپار 136,480 تومان
افزودن به لیست استعلام
لوله 40 اتصال بسپار 87,120 تومان
افزودن به لیست استعلام
لوله 32 اتصال بسپار 50,640 تومان
افزودن به لیست استعلام
لوله 25 اتصال بسپار 28,110 تومان
افزودن به لیست استعلام
لوله 20 اتصال بسپار 15,990 تومان
افزودن به لیست استعلام
لوله 125 اتصال بسپار 854,530 تومان
افزودن به لیست استعلام
لوله 110 اتصال بسپار 668,820 تومان
افزودن به لیست استعلام
لوله خم دار

لوله خم دار 40 اتصال بسپار 35,020 تومان
افزودن به لیست استعلام
لوله خم دار 32 اتصال بسپار 24,070 تومان
افزودن به لیست استعلام
لوله خم دار 25 اتصال بسپار 15,820 تومان
افزودن به لیست استعلام
لوله خم دار 20 اتصال بسپار 10,510 تومان
افزودن به لیست استعلام
مهره ماسوره نیکل یکسر پلیمر

مهره ماسوره 20 نیکل یکسر پلیمر اتصال بسپار 32,120 تومان
افزودن به لیست استعلام
مهره ماسوره برنجی مغزی دار

مهره ماسوره 32 برنجی مغزی دار اتصال بسپار 101,700 تومان
افزودن به لیست استعلام
مهره ماسوره 25 برنجی مغزی دار اتصال بسپار 72,860 تومان
افزودن به لیست استعلام
مهره ماسوره نیکل مغزی دار یکسر پلیمر

مهره ماسوره 40نیکل مغزی دار یکسر پلیمر اتصال بسپار 105,610 تومان
افزودن به لیست استعلام
مهره ماسوره برنجی

مهره ماسوره 63 برنجی اتصال بسپار 444,280 تومان
افزودن به لیست استعلام
مهره ماسوره 50 برنجی اتصال بسپار 323,390 تومان
افزودن به لیست استعلام
مهره ماسوره 40 برنجی اتصال بسپار 215,830 تومان
افزودن به لیست استعلام
مهره ماسوره 32 برنجی اتصال بسپار 101,700 تومان
افزودن به لیست استعلام
مهره ماسوره 25 برنجی اتصال بسپار 72,860 تومان
افزودن به لیست استعلام
مهره ماسوره 20 برنجی اتصال بسپار 54,430 تومان
افزودن به لیست استعلام
مهره ماسوره تمام پلیمری

مهره ماسوره 63 تمام پلیمری اتصال بسپار 69,300 تومان
افزودن به لیست استعلام
مهره ماسوره 32 تمام پلیمری اتصال بسپار 22,590 تومان
افزودن به لیست استعلام
مهره ماسوره 25 تمام پلیمری اتصال بسپار 14,970 تومان
افزودن به لیست استعلام
مهره ماسوره 20 تمام پلیمری اتصال بسپار 10,750 تومان
افزودن به لیست استعلام
مهره ماسوره سفید

مهره ماسوره 63 سفید اتصال بسپار 444,280 تومان
افزودن به لیست استعلام
مهره ماسوره 50 سفید اتصال بسپار 323,390 تومان
افزودن به لیست استعلام
مهره ماسوره 40 سفید اتصال بسپار 215,830 تومان
افزودن به لیست استعلام
مهره ماسوره نیکلی

مهره ماسوره 63 نیکلی اتصال بسپار 275,940 تومان
افزودن به لیست استعلام
مهره ماسوره 50 نیکلی اتصال بسپار 204,530 تومان
افزودن به لیست استعلام
مهره ماسوره 40 نیکلی اتصال بسپار 119,960 تومان
افزودن به لیست استعلام
مهره ماسوره 32 نیکلی اتصال بسپار 71,840 تومان
افزودن به لیست استعلام
مهره ماسوره 25 نیکلی اتصال بسپار 49,640 تومان
افزودن به لیست استعلام
مهره ماسوره 20 نیکلی اتصال بسپار 26,130 تومان
افزودن به لیست استعلام
مهره ماسوره نیکلی مغزی دار

مهره ماسوره 63 نیکلی مغزی دار اتصال بسپار 286,150 تومان
افزودن به لیست استعلام
مهره ماسوره 50 نیکلی مغزی دار اتصال بسپار 204,530 تومان
افزودن به لیست استعلام
مهره ماسوره 40 نیکلی مغزی دار اتصال بسپار 119,960 تومان
افزودن به لیست استعلام
مهره ماسوره 32 نیکلی مغزی دار پلیمری اتصال بسپار 71,840 تومان
افزودن به لیست استعلام
مهره ماسوره 25 نیکلی مغزی دار اتصال بسپار 53,900 تومان
افزودن به لیست استعلام
مهره ماسوره 20 نیکلی مغزی دار اتصال بسپار 35,590 تومان
افزودن به لیست استعلام

پشتیبانی ما در واتس آپ
ارسال